Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η "PARFIMO.GR" συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για τους εξής σκοπούς:
 

▪ άμεσο μάρκετινγκ
▪ εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του προς τους Χρήστες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η «PARFIMO.GR» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με βάση την σύμβαση που έχει μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας «PARFIMO.GR».
 

Ο χρήστης δηλώνει την συγκατάθεσή του στην εταιρεία να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ επισημαίνοντας ένα πλαίσιο ελέγχου (check box).
 

Ο χρήστης μπορεί να παραιτηθεί ανά πάσα στιγμή από τη συγκεκριμένη συγκατάθεση αποσύροντας το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στο κέντρο πελατών κάθε εγγεγραμμένου χρήστη.
 

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη αποθηκεύονται για περίοδο 5 ετών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κάθε Χρήστης του ιστότοπου απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κάθε χρήστης δικαιούται:

● Ενημέρωση (σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από τον διαχειριστή).
● Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
● Διόρθωση (εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή).
● Διαγραφή προσωπικών πληροφοριών (δικαίωμα να ξεχαστεί).
● Περιορισμός της επεξεργασίας από τον διαχειριστή ή τον επεξεργαστή προσωπικών δεδομένων.
● Μεταβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ μεμονωμένων διαχειριστών.
● Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
● Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τον καταναλωτή ή άλλη παρόμοια ενέργεια η οποία τον επηρεάζει.
● Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει διαγραφή εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
● Τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
● Ο χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους.
● Ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους που να υπερισχύει.
● Τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα.
● Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με της νομικές υποχρεώσεις βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της νομοθεσίας κράτους μέλους που ισχύει για τον διαχειριστή.
● Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συγκεντρώθηκαν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και η συγκατάθεση δόθηκε από τον ενήλικο που έχει την γονική μέριμνα για το παιδί.

Ο χρήστης δικαιούται να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν:

● Διαφωνεί με την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον ελεγκτή να ελέγξει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
● Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά ο Χρήστης δεν θέλει να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά απαιτεί περιορισμό της χρήσης τους.
● Ο διαχειριστής δεν απαιτεί πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τα απαιτεί για της διαπίστωση, άσκηση και προστασία της νομικής χρήσης.
● Αντιτίθεται στην επεξεργασία εν αναμονή εξακρίβωσης εάν οι νομικοί λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας έχουν προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων του Χρήστη.


Δικαίωμα φορητότητας

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να λάβει προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον διαχειριστή σε μια δομημένη και αναγνωρίσιμη μορφή για μηχανική ανάγνωση, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή, χωρίς εμπόδια από τον πρώτο διαχειριστή στον οποίο είχε παράσχει προσωπικά του δεδομένα όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία γίνεται αυτοματοποιημένα. Κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα των δεδομένων, ο χρήστης έχει δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά του δεδομένων από ένα διαχειριστή στο άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.


Δικαίωμα αντίρρησης

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, τον δικαιωμάτων και της ελευθερίας του χρήστη, ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη επιθημίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση, η επεξεργασία πρέπει να τερματιστεί αμέσως.


Προσφυγή στην εποπτική αρχή

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή το αρμόδιο δικαστήριο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
 

Χρήση cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μικρά πακέτα πληροφοριών που αποθηκεύονται μέσω Ίντερνετ στον πλοηγό ιστού (browser) στον υπολογιστή, tablet, φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο σας, όταν επισκέπτεστε διάφορες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Ο κύριος σκοπός των cookies είναι να κάνει τον χρήστη αναγνωρίσιμο όταν αυτός επιστρέφει στον ιστότοπο. Ορισμένα cookies έχουν επίσης μια πιο συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως η αποθήκευση της συμπεριφοράς των χρηστών στον ιστότοπο και η διευκόλυνση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies μπορούν να βρεθούν στο Internet.


Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Εμείς χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον Ιστότοπο κυρίως με σκοπό τη διευκόλυνση της χρηστικότητας του, τη βελτίωση της εργασίας του και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή τη διαδικασία, π.χ. μέσω των cookies στον ιστότοπο δεν μπορούμε να σας προσδιορίσουμε ως άτομο, οπότε η συλλογή αυτών των πληροφοριών δεν αντιτίθεται στον Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από «cookies» χρησιμοποιείται συνήθως σε συγκεντρωτική μορφή για να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών στην ιστοσελίδα, η οποία μας επιτρέπει να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του σαιτ, τα μονοπάτια των καταναλωτών και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο.

Ποια cookie χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο;
 

Συνεδρίες "cookies"

Αυτός ο τύπος cookie σας διευκολύνει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο αποθηκεύοντας προσωρινές πληροφορίες μόνο εντός της περιόδου σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης σας. Συνήθως οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά είναι τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι, της σελίδες που έχετε επισκεφτεί και πώς φτάσατε σε αυτές της πληροφορίες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες από το τηλέφωνο ή υπολογιστή σας και διαγράφονται αυτόματα όταν εγκαταλείπετε τον ιστότοπο ή τελειώσετε τη συνεδρία σας στο πρόγραμμα πλοήγησης σας.


Μόνιμα cookies

Αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες της περιήγησης σας, όπως ανάλυση των επισκέψεων στην ιστοσελίδα, από που ήρθατε σε αυτήν, τι άλλες σελίδες του σαιτ είδατε, τι επιλογές κάνατε και γενικά πως κινηθήκατε εντός της ιστοσελίδας. Η παρακολούθηση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να κάνουμε βελτιώσεις στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων διορθώσεων σφαλμάτων και περιεχομένου. Η διάρκεια ζωής αυτού του τύπου cookie ποικίλλει ανάλογα με τον προορισμό του.


Cookies τρίτων μερών

Ο ιστότοπός μας έχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, όπως Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, και άλλους ιστότοπους συνεργατών. Είναι πιθανό όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους ή ανοίξετε δικό τους περιεχόμενο αυτοί να αποθηκεύουν στον υπολογιστή ή κινητό σας δικά τους cookie. Αυτά τα cookies ορίζονται ως "cookies τρίτου μέρους" και δεν εμείς έχουμε κανέναν έλεγχο στη δημιουργία και διαχείριση αυτών των cookies. Σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας αυτόν τον cookies τρίτων πλευρών.


Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση cookie σε αυτόν τον ιστότοπο;

Όλα τα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπουν τη διαχείριση των cookies από ένα ειδικά σχεδιασμένο φάκελο στον browser σας. Μπορείτε να αποκλείσετε την λήψη των cookies, να διαγράψετε ολόκληρα ή μέρος αυτών ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις προτιμήσεων cookie προτού ξεκινήσετε μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Λάβετε υπόψη ότι η διαγραφή ή η παρεμπόδιση των cookies μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και, ως εκ τούτου, την καταναλωτική εμπειρία του χρήστη.


Απενεργοποίηση ή αποκλεισμός των cookies

Ο έλεγχος, η απενεργοποίηση ή ο αποκλεισμός των cookies διέπεται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης σας. Λάβετε υπόψη ότι η πλήρης απαγόρευση χρήσης όλων των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργική απόδοση του ιστότοπου, την αποτελεσματικότητά του και την πρόσβαση σας σε ορισμένες πληροφορίες.


Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz ανώνυμα στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στην οποία μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Παράδοση:
Πιστοποιητικό:
Made with by PragueBest