Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

1. Με το παρόν, συμφωνείτε η εταιρεία Blue Septagon Ltd., με φορολογική διεύθυνση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: EL996856706, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (εφεξής «κανονισμός») να επεξεργάζεται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email).

2. Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα υποβληθεί σε επεξεργασία ώστε να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις αλλαγές στις τιμές και τα αποθέματα αγαθών που επιλέγετε.

3. Μπορείτε να συμφωνήσετε με αυτό ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα στέλνοντας μια ειδοποίηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο της ειδοποίησης. Η κατάργηση της συναίνεσής σας θα προκαλέσει την αναστολή των ειδοποιήσεων μας.

4. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές του συστήματος:
Web Hosting Provider TLAP s.r.o., με έδρα 19 391 43 Belec, IC: 28094433, Δημοκρατία της Τσεχίας
PragueBest s.r.o., με έδρα Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IC: 257 438 70, Δημοκρατία της Τσεχίας

Είναι πιθανό και άλλοι διαχειριστές να χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένων- όμως μόνο αυτοί με τους οποίους ο διαχειριστής έχει νομικά δεσμευτική συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε το δικαίωμα:
- να ζητήστε πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων.
- να ζητήσετε πρόσβαση για να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία τους.
- Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας, εκτός αν αυτό είναι ασυμβίβαστο με το νόμο και τους εκ του νόμου προβλεπόμενους κανόνες.
- να ζητήσετε αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών σας δεδομένων.
- να υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΠΔΠΧ) και να αναζητήσετε τα δικαιώματά σας στο δικαστήριο, σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την παράνομη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την μην συμμόρφωση με τους όρους του κανονισμού.

Παράδοση:
Πιστοποιητικό:
Made with by PragueBest