Αποδοχή για τηλεφωνικό αριθμό

1. Με το παρόν, εσείς αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένον σας από την εταιρεία Blue Septagon Ltd., με φορολογική διεύθυνση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: EL996856706, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, από 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) (εφεξής «κανονισμός») να επεξεργάζεται τον αριθμό τηλεφώνου σας.

2. Η χρήση του αριθμού τηλεφώνου σας πραγματοποιείται με σκοπό να μπορούμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να την προετοιμάσουμε προς αποστολή στην διεύθυνση σας.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται από τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές Συστημάτων:
Web Hosting Provider TLAP s.r.o., με έδρα 19 391 43 Belec, IC: 28094433, Δημοκρατία της Τσεχίας
PragueBest s.r.o., με έδρα Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IC: 257 438 70, Δημοκρατία της Τσεχίας

Είναι πιθανό και άλλοι διαχειριστές να χειρίζονται προσωπικά σας δεδομένα με τους οποίους όμως ο διαχειριστής έχει νομικά δεσμευτική συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε το δικαίωμα:

- να ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας στοιχείων.
- να ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία τους.
- Να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων μας, εκτός αν αυτό είναι ασυμβίβαστο με το νόμο και τους εκ του νόμου προβλεπόμενους κανόνες.
- να ζητήσετε αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών σας δεδομένων.
- να υποβάλετε καταγγελία και να ζητήσετε τα δικαιώματά σας μέσω της δικαστικής οδού, σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την παράνομη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την μη συμμόρφωση με τους όρους του κανονισμού.

Παράδοση:
Πιστοποιητικό:
Made with by PragueBest