Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - εγγραφή χρήστη

1. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε την εταιρεία Blue Septagon Ltd., με φορολογική διεύθυνση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 10010 - ΑΘΗΝΑ και ΑΦΜ: EL996856706 (εφεξής ονομαζόμενη «Διαχειριστής»), σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) № 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) (στο εξής "Κανονισμός") να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα:

• όνομα και επώνυμο
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• διεύθυνση παράδοσης
• ημερομηνία γέννησης
• τηλεφωνικό αριθμό
• όνομα εταιρείας
• Αριθμός ΑΦΜ
• εικόνες

2. Όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης επεξεργάζονται βάσει της συμφωνίας μεταξύ τον πλευρών και είναι απαραίτητα στην δημιουργία του προφίλ.

3. Διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φορολογικού μητρώου εταιρείας επεξεργάζονται με σκοπό να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Οι εικόνες που προσθέτει ο πελάτης επεξεργάζονται κατά την δική του βούληση και ανά πάσα στιγμή.

Τα προσωπικά δεδομένα από προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Google θα υποβληθούν σε επεξεργασία κατά την σύνδεση των λογαριασμών των καταναλωτών, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα στοιχεία της εγγραφής.

4. Εσείς συμφωνείτε ρητά με την παραπάνω επεξεργασία. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική. Η συγκατάθεση σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, με την αποστολή ενός e-mail ή μιας επιστολή προς τον διαχειριστή ο οποίος αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας.

5. Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται από τον Διαχειριστή, αλλά μπορεί επίσης να γίνει από άλλους διαχειριστές:
1. Ο πάροχος των υπηρεσιών web hosting εταιρεία TLAP s.r.o., με έδρα C.P. 19 391 43. Běleč, ID: 28094433
2. Η εταιρεία PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IC: 257 70 438
3. Εναλλακτικά, άλλοι Διαχειριστές με τους οποίους ο Διαχειριστής έχει μια νόμιμη συμφωνία επεξεργασίας στοιχείων.

6. Σύμφωνα με τον κανονισμό έχετε δικαίωμα:
• να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή
• να ζητήστε πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία
• να ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα ή να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία τους
• να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων - η διαγραφή πραγματοποιείται από τον διαχειριστή και θα γίνει εάν η κατάργηση αυτή δεν αντίκειται στο νόμο ή τα νόμιμα συμφέροντά του.
• να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• να υποβάλετε καταγγελία στην Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η να αναζητήσετε τα δικαιώματα σας μέσω της δικαστικής οδού, αν υποψιάζεστε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό παραβιάσθηκαν ως αποτέλεσμα της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση του κανονισμού.

 

Παράδοση:
Πιστοποιητικό: