Καταγγελίες

Ο καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και έχει προθεσμία να επιστρέψει το προϊόν εφόσον διαπιστώσει ασυνέπειες με τη σύμβαση πώλησης μετά την παράδοση.

Η "PARFIMO.GR" δεν φέρει ευθύνες για τη διαφορά χρώματος λόγω της φυσικής διαφοράς στην αναπαραγωγή χρωμάτων από τα διαφορετικά μοντέλα οθόνης.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης όταν γνώριζε ή θα μπορούσε να γνωρίζει την μη συμμόρφωση τους κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση επιστροφής των εμπορευμάτων, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων με ένα άλλο που αντιστοιχεί στη σύμβαση. Η αξίωση υποβάλλεται γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω της διεύθυνσης της εταιρείας. Η "PARFIMO.GR" παρέχει πρόσβαση σε μια αίτηση υπαναχώρησης στον ιστότοπό της.

Λήψη: Αίτηση υπαναχώρησης

Ο πελάτης οφείλει να παρέχει σαφείς, πλήρεις και μη διφορούμενες πληροφορίες για την υπόθεση, εγγράφως και εντός της νόμιμης προθεσμία για την άσκηση καταγγελίας στο e-mail: katagelia@parfimo.gr

Στην άσκηση της καταγγελίας ο καταναλωτής αναφέρει το αντικείμενο της καταγγελίας, τον προτιμώμενος τρόπος ικανοποίησης του αιτήματος, αντίστοιχα το μέγεθος του ποσού που θέλει να του επιστραφεί, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα το συντομότερο δυνατόν, είναι επίσης επιθυμητό να προσαρτήσετε και φωτογραφικό υλικό (σε περιπτώσεις όπου η υπόθεση αφορά συγκεκριμένο προϊόν). Μετά την επεξεργασία των στοιχείων σας, θα λάβετε γραπτή απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση εντός τριάντα ημερών από την οποία μας στείλατε την καταγγελία σας. Η (Parfimo.gr δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα παραλαβής μηνύματος εντός της νόμιμης προθεσμίας).

Κατά την υποβολή της απαίτησης, ο καταναλωτής πρέπει επίσης να επισυνάπτει και έγγραφα στα οποία βασίζεται η απαίτηση του, ήτοι:

1. απόδειξη ταμειακής μηχανής ή τιμολόγιο · πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με τα συμφωνηθέντα.

Ο χρόνος υπολογισμού της νόμιμης προθεσμίας σταματά να τρέχει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς. Αν η «PARFIMO.GR» έχει χορηγήσει εμπορική εγγύηση του προϊόντος και η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από τα χρονικά όρια για την άσκηση αγωγής, η αξίωση μπορεί να ζητηθεί μέχρι τη λήξη της εμπορικής εγγύησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν αποτελεί εμπόδιο στην αξίωση δικαστικής αγωγής.

Η "PARFIMO.GR", εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της απαίτησης του Πελάτη οφείλει να επιδιορθώσει το πρόβλημα στο προϊόν.

Εάν το προϊόν δεν διορθωθεί εντός του χρόνου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να ζητήσει έκπτωση από την τιμή των καταναλωτικών αγαθών. Η επιδιόρθωση του προϊόντος είναι δωρεάν για τον Πελάτη. Η εταιρεία αναλαμβάνει το εργατικό κόστος και τα υλικά για την επιδιόρθωση και ο Πελάτης δεν υφίσταται καμία σημαντική αναστάτωση.

Σε περίπτωση διαφωνίας των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την λύση που προτείνει η εταιρεία, έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός από τις ακόλουθες επιλογές:

1. καταγγελία της σύμβασης και επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μετρητά · έκπτωση τιμής.

Ο χρήστης δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή μετρητών ή τη έκπτωση της τιμής των εμπορευμάτων, όταν ο έμπορος έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή των καταναλωτικών αγαθών με νέα ή την επισκευή προϊόντων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης από τον χρήστη.

Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα για λύση της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό των χρηστών, όταν μετά από τρεις καταγγελίες του χρήστη για επισκευή του ίδιου προϊόντος εντός της περιόδου εγγύησης, υπάρχει μια επακόλουθη εμφάνιση της ασυνέπειας των εμπορευμάτων με τη σύμβαση πώλησης.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης εάν η μη συμμόρφωση του καταναλωτικού προϊόντος με τη σύμβαση είναι ασήμαντη.

 

Παράδοση: